www.pdyp.republika.pl  FAQ  Katalog prac  Forum dyskusyjne  Pomocna dłoń  Wyszukiwarka  Mapa serwisu  Linki  Kontakt
 
 

Temat: Motywacyjne formy polepszania zaagażowania pracowników

Motywacyjne formy polepszania zaagażowania pracowników


Wstęp
Rozdział I – Istota, teorie i modele motywacji
1.1.Istota motywacji
1.2.Intencje kształtujące motywacje
1.3.Teorie motywacji
1.4.Modele motywacji
Rozdział II – Współczesne narzędzia oddziaływania motywacyjnego
2.1.Nowoczesne motywatory
2.2.Zasady kształtowania składników wynagrodzenia
2.2.1.Płaca zasadnicza
2.2.2.Premia jako instrument motywowania
2.2.3. Systemy premiowania i ich charakterystyka
2.2.4. Warunki skutecznego premiowania
2.2.5. Brak reakcji na zachęty płacowe
2.3. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji
2.4. Awans jako środek motywacji
2.5. Organizacja pracy jako środek motywacji
2.6. Partycypacja pracownicza jako element motywowania
Rozdział III – Charakterystyka firmy boco Polska
3.1.Historia firmy
3.2.Charakterystyka działalności firmy boco Polska
3.3.Analiza SWOT polityki kadrowej firmy boco Polska
3.4.Analiza SWOT – firma boco Polska
Rozdział IV – Źródła trudności w dziedzinie motywowania pracowników firmy X i sposoby ich przezwyciężania
4.1.System motywacyjny w boco Polska – ocena własna
4.2.Propozycje zmian
4.3.Kierunki doskonalenia systemu motywacji – projekt innowacji
Podsumowanie
Spis tabel, rysunków
Bibliografia

Wstęp


     Motywacja jest pojęciem o wielu znaczeniach. Najczęściej rozumiemy ją jako stan gotowości człowieka do podjęcia jakiegoś działania. W tym rozumieniu jedni ludzie mają większą motywację do pracy, inni do uprawiania sportu, a jeszcze inni do prowadzenia dyskusji o polityce.
Wiele lat temu firmy przemysłowe zatrudniające setki i tysiące niewykwalifikowanych robotników mogły budować motywację zatrudnionych na strachu. Ludzie pracowali dobrze, bo bali się kar dyscyplinarnych, obniżki wynagrodzenia, zwolnienia. W nowoczesnej gospodarce rynkowej, gdzie wykwalifikowana kadra jest najważniejsza, użycie strachu jako narzędzia zarządzania jest śmieszne. Nie można bać się o swoją przyszłość zawodową, a jednocześnie wykazywać się kreatywnością, pozytywnym nastawieniem i efektywnością w pracy. Strach, niepewność, poczucie braku stabilności spowoduje niezadowolenie, brak zaangażowania, poczucie niespełnienia oczekiwań, a wiec coś odwrotnego od spodziewanych efektów. Wykwalifikowani, doświadczeni pracownicy mają prawo odejść z firmy, która nie spełnia ich oczekiwań. Mają prawo przenieść się do konkurencji, innej branży, innego miasta. Dzisiaj większość pracowników, wobec braku motywacji, korzysta z tych praw.
Prowadzenie firmy wymaga nie tylko kapitału finansowego i zastosowania nowoczesnej techniki, ale także umiejętności pracy z zatrudnionymi ludźmi, opartych na wiedzy wynikającej z przemyśleń i wyciągania praktycznych wniosków z teorii organizacji, ekonomii i psychologii zarządzania.
W otoczeniu każdego człowieka, a zwłaszcza w różnorodnych organizacjach gospodarczych zachodzi regularnie szereg zmian techniczno-technologicznych, ekonomicznych, strukturalnych i społecznych.
Zmiany są stałą wartością w życiu człowieka i wymagają od niego ciągłych przystosowań oraz przekształceń w sferze zawodowej i osobistej. Szczególną rolę w procesach wdrażania, zmian i stabilizacji spełniają kierownicy ze wszystkich szczebli zarządzania w organizacji. Jednym z podstawowych warunków wysokiej efektywności działań menedżera jest sprawna organizacja pracy kierowniczej, w tym zaś umiejętność motywowania do efektywnej pracy w ciągle zmieniających się warunkach otoczenia oraz oceniania podległych pracowników.
Przez sprawną organizację pracy kierowniczej należy rozumieć taki dobór narzędzi pracy, który zapewni wysoką efektywność zarządzania i funkcjonowania podległych jednostek (pracowników, komórek organizacyjnych, firm, itp.) a elementem tego opracowania jest ukazanie jak szerokie znaczenie w zarządzaniu ma proces motywacji i oceny pracy.
W interesie każdego menedżera leży stworzenie takiego systemu motywacyjnego, który zapewniłby nieustanne zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu firmy, zachęcałby do podwyższenia kwalifikacji i dawał szeroką satysfakcję z pracy. Natomiast system oceny pracy oprócz dostarczania pracownikom informacji zwrotnej pozwala na jasne określenie oczekiwań - pracownik zapoznając się z arkuszem ocen dokładnie wie czego się od niego oczekuje. Ocena pozwala także na zaplanowanie działań eliminujących słabe strony i niedociągnięcia parowników. Z kolei informacja o mocnych stronach pozwalają na planowanie dalszej kariery i rozwoju pracownika.
Teorie motywacji i oceny w zarządzaniu wykorzystują osięgnięcia takich dyscyplin naukowych jak: psychologia, socjologia, ekonomiki szczegółowe, ergonomia. Bardzo liczne publikacje na temat motywowania i oceny pracowników są wypadkową studiów, badań i praktycznych doświadczeń. Zawierają ogromną wiedzę nie dają jednak gotowej recepty. Zadaniem kierownika (menedżera) jest stworzenie na bazie posiadanej wiedzy własnego przepisu na sukces w warunkach niepewnego i zmiennego otoczenia.

HIPOTEZA BADAWCZA:
Starannie przygotowana – uwzględniająca rzeczywiste potrzeby firmy oraz prawidłowo stosowana motywacja personelu jest kluczem do zdobycia przewagi konkurencyjnej w zmiennym otoczeniu rynkowym.

CELE PRACY:
• Analiza teoretyczna dotycząca nowoczesnego ZZL, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji,
• Opis środowiska badanej firmy boco Polska
• Analiza systemu motywacji
• Przeprowadzenie badań – omówienie i interpretacja wyników
• Opracowanie modelu motywacji dostosowanego do rzeczywistych potrzeb i warunków działania dla firmy boco Polska

Środowisko badawcze
Badania zostały przeprowadzone w firmie boco Polska.
W firmie najcenniejszym kapitałem są ludzie, wpływają na rozwój strategii i przyczyniają się do tworzenia sukcesu firmy.

Metodologia badawcza
Uwzględniając specyficzny problem tematu wykorzystałam do badań różne metody i techniki. Badania są tutaj istotnym źródłem informacji, które pomogą podjąć decyzje operacyjne, taktyczne i strategiczne, dotyczące elementów strategii firmy jakimi są procesy rekrutacji i selekcji.

Badania pierwotne:
• Analiza SWOT polityki kadrowej firmy boco Polska,
• Analiza SWOT dla firmy boco Polska,
• Analiza systemu motywacji.

Badania wtórne:
• Pozycje książkowe oraz materiały naukowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
• Materiały uzyskane z internetu na temat motywacji,
• Artykuły z czasopism specjalistycznych dotyczące zagadnień motywacji,
• Materiały otrzymane z firmy badanej (foldery reklamowe, materiały informacyjne, czasopisma firmowe).

Konstrukcja pracy
Praca składa się ze wstępu i czterech rozdziałów.
W pierwszym rozdziale przedstawiono istotę motywacji w zarządzaniu.
W rozdziale drugim omówiono zagadnienia dotyczące systemu motywacji w nowoczesnej organizacji z uwzględnieniem charakterystyki motywacji płacowej i pozapłacowej.
W rozdziale trzecim badaną firmę – boco Polska.
W rozdziale czwartym zaprezentowano system motywacji w firmie boco Polska oraz przedstawiono projekt zmian tego systemu.

Podsumowanie


     Starannie przygotowana – uwzględniająca rzeczywiste potrzeby firmy oraz prawidłowo stosowana motywacja personelu jest kluczem do zdobycia przewagi konkurencyjnej w zmiennym otoczeniu rynkowym.
     Moja analiza systemu motywacyjnego w firmie boco Polska dowiodła, założonej hipotezy w pracy. Dobry system motywacyjny to podstawa działalności każdej nowoczesnej organizacji. Firma która zdaje sobie sprawę jakim cennym zasobem jest każdy jej pracownik już stoi na drodze do rynkowego sukcesu. W firmie boco Polska zaczyna się rozwijać system motywacyjny, jednakże jest jeszcze niedoskonały. Moja analiza pozwoliła na stworzenie nowego projektu systemu motywacyjnego, który rozpoczynać się już powinien w momencie rekrutacji i selekcji pracowników.
     Motywowanie i ocenę pracowników w zarządzaniu ogólnie określić można jako propozycję stosowania przez przedsiębiorcę, menedżera różnego rodzaju technik, mających na celu zwiększenie efektywności i produktywności podległego personelu, ale także realizację jego potrzeb i samozadowolenia. Wiążąc dobre warunki pracy z wysokim stopniem satysfakcji pracownika dążyć do rozwoju firmy.
     Spojrzenie na zarządzanie przez pryzmat zmotywowanego, chętnie podlegającego ocenie pracownika oddaje myśl przewodnią i cel niniejszej pracy. Elementami wiążącymi całość opracowania są: zarys teorii i konkretne przykłady firm stosujących technikę motywacji i oceny personelu. Wiele publikacji na opisany temat (książek, artykułów prasowych) zdaje się potwierdzać zasadność wskazania na znaczenie funkcji motywacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
     Już w najbliższej przyszłości konkurencja firm będzie polegała na pozyskiwaniu i utrzymaniu talentów zatrudnionych przez nie ludzi. Zadbanie o nich poprzez opracowanie spójnych i jasnych systemów motywacyjnych oraz oceniających zaowocuje liderem na rynku.
     Należy zacząć od znajomości zagadnień związanych z tym tematem oraz umiejętne wdrożenie go do praktyki, co z kolei rodzi konieczność kształcenia specjalistów w tej dziedzinie. Firmy wprowadzające lub posiadające już efektywne nowe programy mające na celu podniesienie kwalifikacji, wzrost motywacji i samooceny pracy swojego personelu są wspierane przez liczne firmy konsultingowe zapewniające szkolenia i doradztwo personalne np.: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami lub Komitety Human Resources przy izbach handlowych.
     Moje zainteresowanie tematem jest związane z Firmą w której obecnie pracuję. Jestem dumna z tego w jaki sposób mój przełożony podchodzi do podległych mu pracowników, jak umiejętnie kieruje, motywuje i ocenia cały zespół personelu.

Bibliografia


1. Adair J., Anatomia biznesu, Studio EMKA, Warszawa 2000r.
2. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi – aktor – kreator – inspirator, Wydawnictwo AKADE, Kraków 2000r.
3. Antoszkiewicz J.D., Metody skutecznego zarządzania, Instytut Organizacji Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1996r.
4. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi – strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001r.
5. Ballantyne I., Povah N., Ośrodki oceny i rozwoju, Wydawnictwo ADS, Warszawa 2000r.
6. Bańka W., Zarządzanie personelem, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000r.
7. Becker B., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002r.
8. Bieniok H. i zespół, Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997r.
9. Bieniok H., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1997r.
10. Bittel ,L.R., Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 1998r.
11. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1999r.
12. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001r.
13. Dowgiałło Z., Praca menedżera, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1999r.
14. Egeman M.E., Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, POLTEXT, Warszawa, 1999r.
15. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1991r.
16. Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie – kształtowanie i wykorzystanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998r.
17. Gick A., M.Tarczyńska, Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa1999r.
18. Gospodarowicz A., Zarządzanie bankiem komercyjnym, PWN, Warszawa 2002r.
19. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997r.
20. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002r.
21. Jasiński Z. (red.), Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1999r.
22. Herman A., Człowiek jako kreator wartosci, Poltext, Warszawa 2000r.
23. Jill A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie, ACDI Warszawa 2000r.
24. Juchnowicz M., Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2001r.
25. Jurkowski R., Zarządzanie personelem, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 1998r.
26. Kaczmarek B., Cz.Sikorski, Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Wydawnictwo "Absolwent', Łódź 1995r.
27. Kamiński A.K., W.Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996r.
28. Karej E.J., Człowiek i praca, Międzynarodowa Szkoła menadżerów, Warszawa, 1988r.
29. Komosa M., Motywowanie menedżerów, Personel, Wydawnictwo Infor 1997r.
30. Kostera M., Zarządzanie personelem, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000r.
31. Kozioł L., Motywacja w pracy, PWN, Warszawa – Kraków 2002r.
32. Kozioł L., Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Biblioteczka pracownicza, Warszawa 2002r.
33. Kozioł L., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Biblioteka Pracownicza, Warszawa 2000r.
34. Kryńska E., Prognoza podaży i popytu na prace w Polsce do roku 2010, IpiSS, Warszawa 2000r.
35. Kryńska E., Segmentacja rynku pracy, Uniwersytet Łódzki, Łodź, 1996r.
36. Krzysztofiak L., Marketing kadrowy, CH Beck, Warszawa 1999r.
37. Lipka A., Ryzyko personalne, Poltext, Warszawa 2002r.
38. Listwan T., Zarządzanie kadrami, Wyd. AE im. O.Langego, Wrocław 2000
39. Makin P., Organizacje a kontrakt psychologiczny, PWN, Warszawa 2000r.
40. Makowski K., Instrumentarium Zarządzania Zasobami Ludzkimi, SGH w Warszawie, Warszawa 2002r.
41. Masiukiewicz P., Zarządzanie bankiem, ALTERIA, Warszawa 2002r.
42. Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002r.
43. McGinnis A.L., Sztuka motywacji, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1999r.
44. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner & Ska, Warszawa 1997r.
45. Muller U.R., Process reengineering, ASTRUM, Wrocław 2000r.
46. Muller U.R., Zmiana warty w zarządzaniu, PLACET, Warszawa 2000r.
47. Padzik K., Leksykon HRM, C.H.Beck, Warszawa 2002r.
48. Pawlak Z., Personalne funkcje firmy, Poltext, Warszawa 2003r.
49. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, WPSB, Kraków 1998r.
50. Pocztowski A., Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002r.
51. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi – Zarys problematyki i metod, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 1999r..
52. Sajkiewicz A., Nowe metody pracy z ludźmi, POLTEXT, Warszawa 2002r.
53. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie – organizacja,kierowanie,ekonomika, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000r.
54. Sedlak K., Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998r.
55. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001r.
56. Steinmann H., G.Schreyögg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999r.
57. Stewart D. (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa 1999r.
58. Stoner J.A.F., R.E.Freeman, D.R.Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1998r.
59. Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, CH Beck, Warszawa 2003r.
60. Szałkowski A., Rozwój pracowników, POLTEXT, Warszawa 2002r.
61. Szałkowski A., Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000r.
62. Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996r.
63. Sztumski J., Metody badań w naukach społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999r.
64. Ulrich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001r.
65. Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996r.
66. Witkowski T., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998r.
67. Woodruffe Ch., Osrodki oceny i rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003r.
68. Yate M.J., Rozmowa kwalifikacyjna, Ravi 2001r.
69. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1996r.
70. Zgorzelski M., Hamburgery ze świętej krowy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002r.

PUBLIKACJE PRASOWE:
1. Celińska-Nieckarz S., Pracownik wypalony, Personel, Wydawnictwo Infor 1998r., nr 11 (56).
2. Filipowicz G., Kierunki motywacji, Personel, Wydawnictwo Infor 1998r., nr 3 (48).
3. Gajos L., Oceny okresowe, Personel, Wydawnictwo Infor 1998r., nr 3 (48).
4. Kolosa A., Motywacje finansowe, Personel, Wydawnictwo Infor 1997r., nr 6 (39).
5. Kuczkowska J., (współwłaścicielka firmy Kuczkowska-Lebiedzińska Konsulting S.C.), D. Milczarek (prezes zarządu firmy szkoleniowej Specjalist I.S.T.), Personel, Wydawnictwo Infor, nr 11(68), listopad 2000r.
6. Potocki J.,, Zarządzanie wynagrodzeniami, Personel, Wydawnictwo Infor 2001r., nr 10.
7. Stor M., Świadomy pracuje lepiej, Personel, Wydawnictwo Infor 2000r., nr 11(68).
8. Tarczyńska M.,, Czas na kadry, Rzeczpospolita - Praca - Specjaliści - Zarządzanie z dnia 20 kwietnia 2001, nr 8.
9. Uliasz D., Wynagrodzenia niepieniężne, Personel, Wydawnictwo Infor 1999r., nr 11 (56).
10. Żurek A., Między kijem a marchewką, czyli systemy motywacyjne, Personel, Wydawnictwo Infor 1999r., nr 3.
 
 
 Prace dyplomowe   Prace magisterskie   Prace licencjackie   www.pdyp.republika.pl   http://prace_dyplomowe.w.interia.pl