www.pdyp.republika.pl  FAQ  Katalog prac  Forum dyskusyjne  Pomocna dłoń  Wyszukiwarka  Mapa serwisu  Linki  Kontakt
 
 

Temat: MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO WARUNEK FUNKCJONOWANIA NOWOCZESNEJ FIRMY

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO WARUNEK FUNKCJONOWANIA NOWOCZESNEJ FIRMY


Wstęp 1
Rozdział 1. Koncepcje motywacji
Wprowadzenie 3
1.1. Motywacja jako pojęcie w psychologii 3
1.2. Teorie treści 5
1.2.1. Hierarchia potrzeb Maslowa 6
1.2.1.1. Hierarchia potrzeb Maslova jako teoria motywacji 6
1.2.1.2. Hierarchia potrzeb Maslova jako teoria motywacji pracowników 8
1.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga 9
1.2.2.1. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga jako teoria motywacji 9
1.2.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga jako teoria motywacji pracowników 10
1.2.3. Teoria potrzeb Claytona Alderfera 11
1.2.3.1. Teoria potrzeb Claytona Alderfera jako teoria motywacji 11
1.2.3.2. Teoria potrzeb Claytona Alderfera jako teoria motywacji pracowników 12
1.2.4. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda 12
1.2.4.1. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda jako teoria motywacji 12
1.2.4.2. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda jako teoria motywacji pracowników 14
1.2.5. Teorie pracy Dauglasa McGregora 15
1.2.5.1. Teoria X McGregora 15
1.2.5.2. Teoria Y McGregora 16
1.2.5.3. Teoria X a teoria Y McGregora 16
1.2.6. Teorie treści - porównanie 17
1.3. Teorie procesu 18
1.3.1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma 18
1.3.2. Teoria oczekiwań - tzw. rozszerzony model Vrooma - L. Portera i E. Lawlera 19
1.3.3. Teorie oczekiwać jako metoda motywacji pracowników
1.4. Teorie wzmocnienia 20
1.4.1. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera 20
1.4.2. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera jako metoda motywacji pracowników 22
Rozdział 2. Instrumenty pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie
Wprowadzenie 22
2.1. Motywacja: teoria a praktyka 23
2.2. Motywacyjne kształtowanie płac 25
2.2.1. Zasady strategii wynagradzania 26
2.2.1.1. Zasada sprawiedliwości 26
2.2.1.2. Zasada promowania rozwoju osobistego pracowników 26
2.2.1.3. Zasada opiekuńczego pracodawcy 27
2.2.1.4. Zasada maksymalnego upełnomocnienia 27
2.2.1.5. Zasada elastyczności 28
2.2.1.6. Zasada wynagradzania osiągnięć 29
2.2.2. Kształtowanie płacy zasadniczej 29
2.2.3. Premia jako instrument motywowania 34
2.2.3.1. Systemy premiowania i ich charakterystyka 35
2.2.3.2. Warunki skutecznego premiowania 36
2.2.4. Kształtowanie pozostałych składników wynagrodzenia 37
2.2.5. Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac 40
2.2.6. Brak reakcji na zachęty płacowe 42
2.3. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 44
2.4.1. Pozapłacowe materialne środki pobudzania motywacji 46
2.4.2. Pozapłacowe kompensaty pracy 49
2.4.3. Awans jako środek motywacji 50
2.4.4. Organizacja pracy jako środek motywacji 51
2.4.4.1. Rotacja pracy 53
2.4.4.2. Rozszerzanie pracy 54
2.4.4.3. Wzbogacenie pracy 54
2.4.4.4. Grupowe formy organizacji pracy 55
2.5. Stosunek do instytucji a zaangażowanie w realizację zadań zawodowych 57
2.5.1. Rola drobnych motywatorów w tworzeniu atmosfery pracy 59
2.6. Motywowanie w okresie recesji 60
2.7. Antymotywacja - błędy w motywowaniu 64
2.8. Mobbing - patologia motywowania pracowników 66
Rozdział 3. Analiza porównawcza systemów motywacyjnych w Firmie A i w Firmie B 69
3.1. Wprowadzenie 69
3.1.1. Firma A 69
3.1.1. Struktura firmy A 69
3.1.2. Możliwości i ograniczenia stosowania systemów motywacyjnych w firmie A 71
3.2. Firma B 72
3.2.1. Struktura firmy B 72
3.2.2. Możliwości i ograniczenia stosowania systemów motywacyjnych w firmie B 72
3.3. Analiza porównawcza 73
Zakończenie 75
Literatura 77
 
 
 Prace dyplomowe   Prace magisterskie   Prace licencjackie   www.pdyp.republika.pl   http://prace_dyplomowe.w.interia.pl